//////

DZIĘKI ŁAGODNEMU KLIMATOWI

Dzięki łagodnemu klimatowi, ciepłej wodzie,jnorskiej źródłom leczniczym, ..doskonałym^plażom piaszczystym bogatej ..florze,.„komfortowym . hotelom,egzotycz­nym restauracjom i barom, różnorodnym rozrywkom, bułgarskie kąpieliska zyskały sobie światowy sławę}W. strefie^ czarnomorskiej znajduje się niemało obiektów god- nyęh^zwiedzęniąj Należy do nich wyrzeźbiony w skałach, w po­bliżu Złotych Piasków, monastyr ^Aładżaj „Skamieniały.Las” łaźnie, rzymskie, ^twierdza, akwarium. i_ nadmorski park w Warnie, ruiny rzymskich budowli i przepięknej bazyliki w Ne- sebyrze oraz świątynia Apollina w Sozopolu, i doliny malowni­czych rzek Ropotamo i Kamcziji. Do strefy czarnomorskiej ciążą takie ośrodki jak Szumen z najpiękniejszym w kraju meczetem,muzeum .

POPULARNOŚĆ BUŁGARII

Swoją popularność zawdzięczą_górzystej-rzeźbie_kraju-(góry zamuja – ponad„połowę obszaru Bułgarii), licznym źród­łom piineralnym (ponad _500)_i jaskiniom, doskonałym -plażom, nad_Morzem^cSnym-(o powierzchni 7 min m2) [147], sprzyja­jącemu, podobnemu do śródziemnomorskiego, klimatowi oraz du­żej liczbie zabytków..Rozwojowi turystyki sprzyja także dobrze rozwinięta„i__w_.dalszym ciągu rozbudowywana infrastruktura turystyczna. W roku 1970 liczba miejsc noclegowych w hotelach, motelach, campingach i kwaterach prywatnych wynosiła 230 tys., nie licząc 150 tys. miejsc należących do organizacji społecznych i    związków zawodowych, które przeznaczone są tylko dla oby­wateli bułgarskich.

W GÓRACH

W Gó­rach Fogaraskich leży ważny ośrodek sportów zimowych Poiana BraSov. Z innych ośrodków wypoczynkowych należy wymienić Sibiu, Tirgu Mures i Vatra Domei. Godna zwiedzenia w tej strefie jest malownicza dolina Prahovy, „Czarny Kościół w Bra- szowie — przykład staroniemieckiego gotyku, zabytki architek­tury miasta Kluż. W zachodniej strefie (okręgi: Banat, Kriszana i Hu- nedoara) rozwinięte są także różne formy turystyki, między in­nymi   sporty zimowe i polowania w regionie między Oradeą a Aradem. Zainteresowaniem cudzoziemców cieszy się twierdza Deva koło Hunedoary, „Złote muzeum” w mieście Brad [78], stara dzielnica miasta Oradea, park narodowy w górach Retezat w Banacie.

GŁÓWNE OŚRODKI TURYSTYCZNE

Cudzoziemcy zwiedzają w.Jaśsaćh perłę~Tumuńskiej architektury cerkiew Trzech Świętych (Trei ierarhi) oraz teatr narodowy, w Suczawie ruiny twierdzy Stefana Wielkiego, w .Pia- tra Neamt starą wieżę i cerkiew. Ponadto atrakcyjne dla tu­rystów zagranicznych są przemysłowe miasta Roman > i Bac&u, malownicze krajobrazy, spływ tratew rzekami o bystrym nurcie oraz piękna zapora im. W. I. Lenina na Bystrzycy.Do głównych ośrodków turystycznych strefy należy Prędeal        najwyżej, położone^miasto kraju (1060 m n.p.m.), a jednocze­śnie uzdrowisko klimatycznej baza tj^y^tyki górskiej. W pobliżu Predealu znajduje się park narodowy Reiezat U podnóży masy­wu gór Bucegi leży uzdrowisko Sinaia^(ciekawy klasztor z XVIII w. orasfmuzeum w dawnym pałacu królewskim).

ODDANIE DO UŻYTKU

Od roku 1966 do 1970 Rumunia zainwestowała w przemysł turystyczny ok. 3 mld lei (450 min rubli), co umożliwiło zwięk­szenie bazy hotelowej o 55 tys. miejsc. W roku 1969 baza nocle­gowa liczyła 173 tys. miejsc, w tym 42 tys. na campingach, w do­mach akademickich i w kwaterach prywatnych. Planuje się, że w latach 1971—75 baza noclegowa wzrośnie o 93,6 tys.miejsc, z tego 54 tys. na wybrzeżu [151]. Po oddaniu do użytku mostu kolejowego na Dunaju w Hirso- wie, międzynarodowej drogi samochodowej Konstanca—Warna— Burgas—Stambuł (część magistrali Europa 95) oraz bukareszteń­skiego lotniska Otopeni, możliwości Rumunii w zakresie turysty­ki znacznie: wzrosły. Organizacją turystyki zagranicznej w Ru­munii zajmuje się przede wszystkim. Biuro Podróży „Carpati”.

RUMUNIA

Rumunia. W roku 1971 Rumunię odwiedziło ok. 2,7 min tu­rystów. Rola turystyki w gospodarce Rumunii jest oczywista. Wpływy walutowe z turystyki zagranicznej wyniosły w roku 1970   50,3 min dolarów, czyli 3,8°/o wartości rumuńskiego ekspor­tu. Mimo że walory rekreacyjne Rumunii i Bułgarii są podobne, Rumunia jest bardziej atrakcyjna dla myśliwych zagranicznych. Na jej obszarze znajduje się 1400 rewirów łowieckich, w których żyje 9,5 tys. jeleni, 1,8 tys. niedźwiedzi brunatnych, 1,3 tys. ko­zic, 8,5 tys. dzików, 120 tys. saren i wielka liczba drobnej zwie­rzyny .

NAJLICZNIEJ ODWIEDZANY

Region czarnomorski najliczniej odwiedzają turyści z NRD Jugosławii,, Czechosłowacji, Polskimi innych krajów socjalistycz­nych. Duży i stale wzrastający jest napływ-turystów z ZSRR. Spośród krajów kapitalistycznych największa–liczba turystów przybywa z RFN, Wielkiej-Brytanii i innych^państw-oddalonych od ciepłych mórz. Dużo turystów.przybywa. z,Iurcji_(szczególnie do Bułgarii).^Ruch turystyczny„.pomiędzy-Rumunią a Bułgarią jest także dość znaczny. Mimo że Rumunia i Bułgaria notowane są na światowym rynku turystycznym głównie jako kraje przyjmujące turystów, tym nie mniej wraz ze wzrostem stopy życiowej i potrzeb kultu­ralnych ludzi pracy liczba wyjazdów za granicę obywateli tych państw wzrasta.